NOHAB STRABAG - Former MY 1147 - Danish State RailwaysMAV M61 011 UNGARNKOSOVO RAILWAYS NOHAB - GMVICTORIA MjbaD MY 28 Tidligere DSB MYESV MY NOHAB GM DESIGN - Altmark RAIL MY 1147
Tidligere dansk DSBE - LOKOMOTIV LITRA NR: 994STRUKTON TMYSNBC BELGIEN - NOHAB KLASSE Rek 53 - "KARTOFFEL-KÄFER"DSB NOHAB MY LOKOMOTIV i oprindelig bemaling DANSKTÅGAB TMY 106
Oprindelig DSB NOHAB MY 1108DSB NOHAB 9086 - 21 135 - 7
Oprindelig DSB MY 1135DSB NOHAB MY 1108DSB NOHAB - nyt designNOHAB GM - 2372 "DEMONSTRATOR"- Tidligere DSB MY